Europa Donna Hrvatska i Koalicija udruga u zdravstvu te suradne udruge održali su u četvrtak, 14. prosinca, konferenciju za medije povodom objavljivanja Informiranog pristanka za pacijente prilikom propisivanja bioloških i biološki sličnih lijekova. .

Na konferenciji je predstavljen obrazac informiranog pristanka čije uvođenje traže predstavnici udruga pacijenata koji se liječe biološkom terapijom.

Ciljevi objavljivanja prijedloga obrasca su povećanje sigurnosti pacijenata koji se liječe biološkom terapijom, ojačavanje partnerskog odnosa liječnika i bolesnika te aktivno uključenje pacijenata u odluke o odabiru i promjeni biološke terapije uz obvezno uvođenje informiranog pristanka. Dokument je važan i za praćenje učinkovitosti i sigurnosti bioloških i biosličnih lijekova kao jedan od važnih dijelova praćenja ishoda liječenja, kako kliničkih, tako i onih prema iskustvu pacijenata.

Doc. dr. Vesna Ramljak, predsjednica udruge Europa Donna Hrvatska, otvorila je konferenciju izlaganjem o važnosti komunikacije liječnika i pacijenta te građenja suradničkog odnosa kao temelja uspješnog liječenja.

Svi pacijenti prije propisivanja biološke terapije trebaju biti dobro upoznati s omjerom koristi i rizika uzimanja bioloških lijekova, kao i s potencijalnim nuspojavama, kako bi mogli aktivno sudjelovati u konačnoj odluci o svom liječenju. U opterećenim zdravstvenim sustavima u kojima liječnik raspolaže vrlo malom količinom vremena po bolesniku, najmanje vremena ostaje za informiranje i razgovor, stoga je neophodno posvetiti pažnju prosvjećivanju i edukaciji i liječnika i bolesnika o značaju razgovora u odnosu liječnik – bolesnik, jer se smatra da je upravo razgovor presudno važan i središnji element informiranog pristanka.

Informirani pristanak nije samo potpis na obrascu, već predstavlja kontinuiranu komunikaciju između dviju ravnopravnih, kompetentnih i autonomnih osoba, liječnika i bolesnika i zajedničko donošenje odluke o medicinskom tretmanu.

To je kamen temeljac daljnjeg liječenja, upozorila je doc. dr. Ramljak te istaknula kako je partnerski odnos iznimno važno nastaviti i tijekom liječenja, kako bi se terapija mogla mijenjati i prilagođavati potrebama pacijenta.

 

nismo same

Doc. dr. Vesna Ramljak, predsjednica udruge Europa Donna Hrvatska: Informirani pristanak je kamen temeljac daljnjeg liječenja.

 

nismo same

Ivica Belina, predsjednik Koalicije udruga u zdravstvu: Pacijenti kroz informirani pristanak moraju biti upoznati s koristima i rizicima promjene biološke terapije i ne smije doći do zamjene iz nemedicinskih (administrativnih) razloga.

 

Uvođenje informiranog pristanka  podržao je izv. prof. dr. Robert Likić iz Klinike za unutarnje bolesti, Zavoda za kliničku farmakologiju KBC-a Zagreb. Prema njegovim riječima vezano uz biološki slične lijekove postoje još neodgovorena pitanja, budući da su, kako im i samo ime govori, u visokoj mjeri slični originalnim lijekovima, ali zbog kompleksnosti njihovih molekula i načina proizvodnje nije ih moguće u potpunosti replicirati, za razliku od generičkih lijekova. Iz tog je razloga  potrebno pratiti ishode njihove primjene, a kako bi se dugoročno utvrdila njihova djelotvornost i sigurnost za pacijente.

Dr. Likić je naglasio i važnost komunikacije liječnika i pacijenta tijekom liječenja,  kako bi se eventualne nuspojave svele na najmanju moguću mjeru i kako bi se kvaliteta života pacijenta održala optimalnom, posebno u situacijama kada pacijenti uzimaju kombiniranu terapiju odnosno istodobno više lijekova.

Ivica Belina, predsjednik Koalicije udruga u zdravstvu, pojasnio je pozadinu donošenja prijedloga Informiranog pristanka i potrebu zagovaranja njegovog uvođenja.

 Pacijenti trebaju dobiti sve relevantne informacije i sudjelovati u donošenju odluka o svom liječenju, a liječnicima se mora omogućiti autonomna odluka o odabiru lijeka s Lista lijekova HZZO-a temeljem kliničke procjene pacijenta, bolesti i lijeka, rekao je Belina.

Naglasio je i važnost aktivne uloge u praćenju sigurnosti lijekova, kroz prijavljivanje nuspojava, što nedovoljno rade i pacijenti, i liječnici, osobito kad se radi o nuspojavama koje su poznate i opisane.

Prijave nuspojava su važne kako bi se u postkliničkoj fazi, odnosno u trenutku kad je lijek odobren i kreće u širu primjenu, moglo relevantno procijeniti omjer njegove učinkovitosti i rizika.

– Pacijenti kroz informirani pristanak moraju biti upoznati i s koristima kao  i s rizicima promjene biološke terapije,  a do zamjene ne smije doći iz nemedicinskih (administrativnih) razloga, rekao je Belina te istaknuo kako se i prema jasnom stavu HALMED-a izvorni biološki lijekovi i njima sukladni biološki slični lijekovi ne mogu međusobno automatski zamjenjivati.

Predstavnici udruga pacijenata koji se liječe biološkom terapijom na konfereniciji su iznijeli  svoja iskustva s primjenom bioloških lijekova, ali i bojazni vezane uz promjene lijekova.

Naglasili su kako se pacijenti moraju uključiti u donošenje odluka o vlastitom zdravlju i životu, ali također su istaknuli da liječnik koji vodi liječenje pacijenta oboljelog od kompleksne kronične bolesti uvijek mora moći autonomno odlučiti koji će biološki lijek primijeniti u liječenju svakog pojedinca.

Odabir lijeka treba se temeljiti na procjeni pacijenta, bolesti i lijeka i u dogovoru s pacijentom potpisom informiranog pristanka.

Svaki liječnik mora imati neograničene mogućnosti odabira lijeka na temelju procjene omjera koristi i rizika za pacijenta.

Prijavite nuspojave

Sve pacijente koji osjećaju nuspojave lijekova koje koriste, dr. Robert Likić upozorava kako bi o istima trebali upozoriti svoga liječnika, a mogu se naručiti i na pregled kliničkom farmakologu u ambulanti Zavoda za kliničku farmakologiju KBC-a Zagreb.

Europska komisija izdala brošuru o biosličnim lijekovima

Europska komisija izdala je nedavno brošuru s osnovnim informacijama za pacijente o biosličnim lijekovima na hrvatskom jeziku. Sve u brošuri navedene informacije o suglasnosti o biosličnim lijekovima izradili su pacijenti za pacijente zajedno s predstavnicima Europske agencije za lijekove, Europske komisije te njihovih dionika [Europski forum pacijenata (EPF), Europska federacija udruženja za Crohnovu bolest i ulcerozni kolitis (EFCCA), Stalni odbor europskih liječnika, Europska federacija farmaceutskih industrija i udruženja (EFPIA), Europsko udruženje za bioindustrije (EuropaBio) te udruženje „Medicines for Europe”]. Dokument u cijelosti donosimo u privitku.

 

No Title

No Description