Iako se istraživanja primjene tehnologije CRISPR u liječenju raka još uvijek najvećim dijelom provode na laboratorijskim životinjama, nekoliko je ranih kliničkih pokusa na ljudima.